Algemene Voorwaarden

Bestellingen

Het voorwerp van de bestelling wordt vastgelegd door de schriftelijke bevestiging van de bestelbon door de koper. De ondertekende goedkeuring door de koper impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Onze afgevaardigde vertegenwoordigers kunnen ons pas vertegenwoordigen als zij daarvoor een uitdrukkelijke volmacht bezitten.

Prijs

Alle prijzen worden opgesteld in euro en zijn exclusief btw. Ze zijn geldig voor goederen uit onze winkels, verpakking niet inbegrepen. De toegepaste prijzen zijn de prijzen die geldig zijn op de leveringsdatum. Milieubijdragen zijn niet inbegrepen in de prijzen voor producten met batterijen of accu’s.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig werd betaald, met inbegrip van de eventuele verwijlintresten en schadevergoedingen. Alleen de koper draagt echter alle risico’s voor verlies, beschadiging of vernieling van de geleverde zaken.

Tot de volledige betaling kan de koper de goederen niet doorverkopen of verpanden zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper. De koper verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere beslag door derden op verkochte goederen waarvan

de prijs nog niet volledig werd betaald. Op diezelfde manier verbindt de koper zich er ook toe de verkoper op de hoogte te brengen als de geleverde en nog onbetaalde goederen zich in gehuurde ruimten bevinden.

Bij de niet-betaling van de prijs binnen veertien dagen na de vervaldatum heeft de verkoper het recht om de verkoop te annuleren via een eenvoudige aangetekende brief en de goederen terug te nemen op kosten van de koper. In dat geval is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs verschuldigd, onder voorbehoud van het recht van de verkoper om conform het gemene recht een vergoeding van de door hem geleden schade te eisen.

Betaling

  1. De facturen moeten contant in onze winkels worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  2. Bij een laattijdige betaling zal vanaf de datum van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn ten bedrage van het wettelijke percentage dat van toepassing is in het kader van de handelstransacties, vermeerderd met 2% per jaar.
  3. Bij een laattijdige betaling zal het bedrag van de factuur bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met 20%, met een minimum van € 100.
  4. Wissels of cheques zijn pas geldig als betaalmiddel voor onze facturen wanneer wij vrij over hun tegenwaarde kunnen beschikken.
  5. Wanneer de geleverde goederen worden ingevoerd, dan worden onze prijzen berekend op basis van de op de dag van de prijsopgave geldende pariteit van de euro en de munteenheid van het land van herkomst van de ingevoerde goederen. Bij een wijziging van de pariteit tussen die datum en de datum van de betaling behouden wij ons het recht voor onze prijzen aan te passen, rekening houdende met de stijging die zich heeft voorgedaan.
  6. Bij iedere factuur met een nettobedrag kleiner dan € 250 zal automatisch een forfaitair bedrag van € 10 voor de administratieve kosten worden gefactureerd.
  7. Bij de niet-betaling van een afzonderlijke factuur op de vervaldag zal de koper het voordeel verliezen van de andere betalingstermijnen die hem werden toegekend voor alle andere gefactureerde goederen. In dat geval behouden wij ons ook het recht voor de leveringen op te schorten.

Leveringen

De goederen worden geleverd in onze winkels. De koper aanvaardt ze op het moment dat ze daar vertrekken.

Het vervoer van de goederen gebeurt op eigen risico van de koper, ook als de levering vrachtvrij is. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid af zodra de goederen door de klant of via de tussenkomst van zijn vervoerder worden opgehaald. Bij terugzending van de goederen blijft de klant aansprakelijk voor de eventuele toekomstige beschadiging of vernieling van de goederen en hij zal ons de algemene reeds gemaakte kosten moeten terugbetalen ten bedrage van 20% van de netto waarde van de teruggestuurde goederen.

De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Een vertraagde levering kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of annulering.

De koper moet de geleverde goederen aanvaarden, zelfs als ze aanleiding geven tot een klacht. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

Aansprakelijkheid

Eventuele klachten moeten gebeuren bij ontvangst van de goederen (hoeveelheid, kwaliteit, gefactureerde prijs, …). Het door ons geleverde materiaal wordt geacht te zijn aanvaard na een termijn van zeven volle dagen. Hetzelfde geldt indien de goederen zich nog voor het verstrijken van die termijn niet meer in de staat bevinden waarin zij de winkel hebben verlaten. Alleen schriftelijke klachten zijn aanvaardbaar en komen in aanmerking om te worden behandeld. Het indienen van een klacht geeft de klant in geen geval toelating om de betaling van het andere geleverde materiaal uit te stellen. Als wij een volgens de regels ingediende klacht als ongegrond beschouwen, dan beschikt de koper vanaf de datum van de klacht over een termijn van 4 maanden om zijn eisen via juridische weg te laten gelden. Indien de koper weigert de goederen op te halen, dan blijven de door de koper betaalde voorschotten door de verkoper verworven bij wijze van schadevergoeding, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van die laatste om de verkoop voort te zetten of een aanvullende schadevergoeding te eisen indien het door hem geleden verlies het bedrag van de voorschotten overschrijdt.

Bevoegde rechtbank

De onderhavige algemene eisen en verkoopvoorwaarden die worden afgesloten tussen de klant en de verkoper zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. De toepassing van het Weens koopverdrag van 1980 op internationale verkoopovereenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel (België) en het vredegerecht van het 6de kanton van Brussel bevoegd. De algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper zijn doorslaggevend in geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van onze verkoopvoorwaarden en die in de documenten van onze kopers.

E-mail disclaimer

Deze e-mail en alle daarmee verzonden bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of entiteit aan wie zij zijn gericht.

Indien u niet de genoemde geadresseerde bent of een werknemer of agent die verantwoordelijk is voor het bezorgen van dit bericht aan de genoemde geadresseerde, wordt u hierbij meegedeeld dat u niet gemachtigd bent om dit bericht of een deel ervan te lezen, af te drukken, te bewaren, te kopiëren of te verspreiden.

Indien u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, verzoeken wij u ons daarvan per antwoordmail in kennis te stellen en alle elektronische bestanden van het bericht te verwijderen.

E-mail transmissie kan niet worden gegarandeerd als veilig of foutloos, aangezien informatie kan worden onderschept, beschadigd, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig aankomt of virussen bevat. De afzender aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van dit bericht, en is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade geleden door de gebruiker, die het gevolg zijn van e-mail transmissie.

Back to Top